Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Chứng minh rằng với mọi số nguyên m > 0, ta có: i^(4m)=1; i^(4m+1)=i

Câu 7:

Chứng minh rằng với mọi số nguyên m > 0, ta có:

=1; = i; =-1;=-i

Lời giải:

Ta có: = ( = = 1, với ∀m ∈N*

=.i=1.i=i

=.=1.(-1)=-1

=.=1.==.i=-1.i=-i (đpcm).