Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Chứng minh rằng hàm số f(x) = cos⁡2x - 2x + 3 nghịch biến trên R.

Câu 7:

Chứng minh rằng hàm số f(x) = cos⁡2x - 2x + 3 nghịch biến trên R.

Trả lời:

f(x) xác định và liên tục trên R nên liên tục trên mỗi đoạn

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao

f’(x) = 0 <=> sin 2x = -1 <=> 2x = -π/2+k2 π <=> x=-π/4+k π,k ∈Z

Vậy hàm số nghịch biến trên mỗi đoạn

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao

Do đó hàm số nghịch biến trên R.