Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: a) Chứng minh rằng a và b là hai số dương thỏa mãn a^2+b^2=7ab thì

Câu 7:

a) Chứng minh rằng a và b là hai số dương thỏa mãn + = 7ab thì

b) Biết a, b là hai số dương, a ≠ 1 sao cho b = √3. Hãy tính

Lời giải: