Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 69: Xét chiều biến thiên và tìm cực trị (nếu có) của hàm số sau: a) y=√(3x+1)

Câu 69:

Xét chiều biến thiên và tìm cực trị (nếu có) của hàm số sau:

Lời giải:

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng (-1/3; +∞). Suy ra hàm số chỉ có cực tiểu tại x=-1/3 và giá trị cực tiểu bẳng y(-1/3)=0.

b) Tập xác định D = [0; 4],

=> Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2), nghịch biến trên khoảng (2; 4). Hàm số đạt cực đại tại x = 2 và = 2.

c) y=x+√x. TXĐ: D = [0; +∞)

Đạo hàm

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng (0; +∞)

Suy ra hàm số đã cho không có điểm cực trị.

d) y=x-√x, TXĐ: D = [0; +∞)

Hàm số đồng biến trên khoảng (1/4; +∞), nghịch biến trên khoảng (0;1/4).

Vậy hàm số đạt cực tiểu tại x=1/4 và giá trị cực tiểu y(1/4)=-1/4