Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 69: Giải các phương trình sau: a) $\log ^{2} x^{3}-20 \log \sqrt{x}+1=0$

Câu 69:

Giải các phương trình sau:

a) \(\log ^{2} x^{3}-20 \log \sqrt{x}+1=0\)

b) \(\frac{\log _{2} x}{\log _{4} 2 x}=\frac{\log _{8} 4 x}{\log _{16} 8 x}\)

c) ⁡27-⁡3+⁡243=0

Lời giải:

Phương trình trở thành:

Vậy Phương trình có hai nghiệm: x = 10; x=√(9&10)

Phương trình tương dương với:

Kết hợp với điều kiện, vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là :

Kết hợp với điều kiện, vậy phương trình có tập nghiệm là: