Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 68: Giải các phương trình sau: a) 3^(x+1) + 18.3^(-x) = 29

Câu 68:

Giải các Phương trình sau:

a) + 18.=29   b) + = 2.

Lời giải:

Đặt t= (t > 0). Phương trình trở thành

Phương trình trở thành + t-2=0

<=> (t-1)(+t+2)=0 <=> t = 1