Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 67: Cho a, b là hai số dương. Gọi K là hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ hai được giới hạn bởi parabol y=a.x^2

Câu 67:

Cho a, b là hai số dương. Gọi K là hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ hai được giới hạn bởi parabol y= và đường thẳng y = -bx. Biết rằng thể tích khối tròn xoay tạo được khi quay K quanh trục hoành là một số không phụ thuộc vào giá trị của a, b. khi đó a và b thỏa mãn điều kiện sau:

A. =   

B. =   

C. =   

D. =

Lời giải:

Để giá trị này không phụ thuộc vào a, b thì tỉ số / phải là 1 hằng số. trong 4 khẳng định a, B, C , D chỉ khẳng định C.

= <=> / =2 là thỏa mãn. Vậy khẳng định đúng là C.