Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 66: Tìm các hệ số a, b sao cho parabol y = 2x^2 + ax + b tiếp xúc với hypebol y = 1/x tại điểm M(1/2;2)

Câu 66:

Tìm các hệ số a, b sao cho parabol y=2x^2+ax+b tiếp xúc với hypebol y=1/x tại điểm M(1/2;2)

Lời giải:

Tiếp điểm M chính là nghiệm của hệ phương trình:

Thay hoành độ của tiếp điểm (M) vào hệ phương trình (I) khi đó (I) trở thành:

thì parabol sẽ tiếp xúc với hyperbol tại điểm M.