Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 66: Giải các phương trình sau: .a) 2^(x + 1).5^x = 200

Câu 66:

Giải các Phương trình sau:

a) .=200   b) 0,125.=

Lời giải:

a).=200 <=> 2.=200 <=> =100 <=> x = 2

Cách khác:

.=200 <=> =. <=> =1 <=> =1

<=> x-2=0 <=> x = 2