Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 66: Cho hình phẳng A được giới hạn bởi hai đồ thị y=x^2 và y=6-|x|. Tính thể tích khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục tung là

Câu 66:

Cho hình phẳng A được giới hạn bởi hai đồ thị y= và y=6-|x|. Tính thể tích khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục tung là:

Lời giải:

6-|x|= <=> |+|x|-6=0

<=> |x|=2 <=> x=±2 => y = 4

+ y= <=> x=±√y

Do tính đối xứng qua Oy của parabol y= và đường thẳng y=6-|x| ta có:

Vậy khẳng định đúng là A.