Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 65: Diện tích hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất giới hạn bởi đường thẳng y = 2x và đồ thị hàm số y=x^2 là

Câu 65:

Diện tích hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất giới hạn bởi đường thẳng y = 2x và đồ thị hàm số y= là:

Lời giải:

Vậy chọn đáp án A