Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 64: Giải các phương trình sau: a) log2(x - 1) = 1

Câu 64:

Giải các phương trình sau:

a) (x-1)=1   b) ⁡x+(x-1)=1

Lời giải:

a) Điều kiện: x.(x- 1) > 0 hay

Với điều kiện trên phương trình trên tương đương:

Kết hợp với điều kiện, vậy nghiệm của phương trình đã cho là: x= -1; x= 2.

b) ⁡x+⁡(x-1)=1. điều kiện x > 1

Với điều kiện trên, phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Vậy phương trình có một nghiệm là x= 2.