Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 64: Diện tích hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất được giới hạn bởi hai đường thẳng y = 8x; y = x và đồ thị hàm số y=x^3 là

Câu 64:

Diện tích hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất được giới hạn bởi hai đường thẳng y = 8x; y = x và đồ thị hàm số y= là:

A. 12   

B. 15,75   

C. 6,75   

D. 4

Lời giải:

Vậy khẳng định đúng là B