Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 63: Diện tích hình phẳng nằm trong phần từ thứ nhất giới hạn bởi đường thẳng y = 4x và đồ thị hàm số y=x^3 là

Câu 63:

Diện tích hình phẳng nằm trong phần từ thứ nhất giới hạn bởi đường thẳng y = 4x và đồ thị hàm số y= là:

A. 4   

B. 5   

C. 3   

D. 3,5

Lời giải:

Với góc nhọn phần tư thứ nhất ta có x≥0 nên loại x = -2

Vậy khẳng định đúng là A.