Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 62: Vẽ đồ thị hàm số $y=(\sqrt{3})^{x}$. Dựa vào đồ thị, hãy giải các bất phương trình sau: a) $(\sqrt{3})^{x} \leq 1$

Câu 62:

Vẽ đồ thị hàm số \(y=(\sqrt{3})^{x}\). Dựa vào đồ thị, hãy giải các bất phương trình sau:

a) \((\sqrt{3})^{x} \leq 1\)   

b) \((\sqrt{3})^{x}>3\)

Lời giải:

Đồ thị hàm số y = \((\sqrt{3})\) có hình vẽ bên.

a) \((\sqrt{3})^{x} \leq 1\) (tung độ y = \((\sqrt{3})\) không lớn hơn 1)

Dựa vào đồ thị hàm số ta suy ra: x ≤ 0

b) \((\sqrt{3})^{x}>3\) (tung độ y = \((\sqrt{3})\) lớn hơn 3)

Dựa vào đồ thị hàm số ta suy ra x > 2