Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 62: Giá trị của ∫x^2(x-1)^3 dx là: A. -7/70; B. -1/60

Câu 62:

Lời giải:

Vậy khẳng định đúng là D.