Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 61: Vẽ đồ thị hàm số y=⁡log0,5(x). Dựa vào đồ thị hãy giải các bất phương trình sau: a) ⁡log0,5(x) > 0

Câu 61:

Vẽ đồ thị hàm số y=⁡x. Dựa vào đồ thị hãy giải các bất phương trình sau:

a) ⁡x > 0   

b) -3 ≤ ⁡x < -1

Lời giải:

Đồ thị hàm số là hình vẽ bên.

a) Ta có: x > 0 là những điểm thuộc đồ thị hàm số có tung độ dương.

Dựa vào đồ thị hàm số suy ra: x > 0 khi 0 < x < 1

b) -3 ≤ x < -1 ( y=⁡x là những điểm trên đồ thị có tung độ thuộc nửa khoảng [-3; 1))

Dựa vào đồ thị hàm số ta suy ra:

-3 ≤ ⁡x < -1 <=> 2 < x≤8