Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 61: Giá trị của 0∫2 (2e^(2x) dx) là; A. e^4. B. e^4 - 1

Câu 61:

A.    

B. -1   

C.    

D. -1

Lời giải:

Chọn B