Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 60: Giả sủ ∫dx/(2x-1) = ln(c). Giá trị của c là: A. 9

Câu 60:

A. 9   

B. 3   

C. 81   

D. 8

Lời giải:

Vậy khẳng định đúng là B.