Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, tìm nguyên hàm các hàm số sau: f(x)=xsin(x/2) b) f(x)=

Câu 6:

Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, tìm nguyên hàm các hàm số sau:

a) f(x)=xsin(x/2)     b) f(x)= cosx

c) f(x)=x.     d) f(x)= ln⁡(2x)

Lời giải:

Cho nên: ∫ cosxdx= sinx-2[-xcosx+∫cosxdx]= sinx+2xcosx-2sinx+C

Cho nên: ∫ dx=-∫ dx=-+C