Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: a) Cho P(x)=4^x/(4^x+2) và hai số a, b thỏa mãn: a+b= 1. Tính P(a)+P(b)

Câu 6:

a) Cho và hai số a, b thỏa mãn: a+b= 1. Tính P(a)+ P(b)

b) Hãy so sánh

Lời giải: