Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 59: Tính giá trị gần đúng của đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm đã cho

Câu 59:

Tính giá trị gần đúng của đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm đã cho (chính xác đến hàng phần trăm)

Lời giải: