Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 57: Trên hình 2.10 cho hai đường cong (C1) (đường nét liền), (C2) (đường nét đứt) được vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Câu 57:

Trên hình 2.10 cho hai đường cong () (đường nét liền), () (đường nét đứt) được vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Biết rằng mỗi đường cong ấy là đồ thị của một trong hai hàm số lũy thừa y= và y= (x>0). Chỉ dựa vào tính chất của lũy thừa, em có thể nhận đường cong nào là đồ thị hàm số nào được không? Hãy nêu lập luận của em.

Lời giải: