Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 56: Vẽ đồ thị hàm số sau: a) $y=\log _{\sqrt{2}} x$

Câu 56:

Vẽ đồ thị hàm số sau:

a) y=x   

b) y=⁡x

Lời giải:

a) TXĐ: \(D=(0 ;+\infty)\)

\(a=\sqrt{2}>1\) nên hàm số \(y=\log _{\sqrt{2}} x\) đồng biến trên \((0 ;+\infty)\)

Bảng giá trị:

Đồ thị:

b) TXĐ: \(D=(0 ;+\infty)\)

\(a=\frac{2}{3}<1\) nên hàm số \(y=\log _{\frac{2}{3}} x\) nghịch biến trên \((0 ;+\infty)\)

Bảng giá trị:

Đồ thì: