Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 55: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên tập xác định của nó?: a) y=log2/e(x)

Câu 55:

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên tập xác định của nó?

Lời giải:

a) Ta có: 0 < 2/e < 1 nên hàm số y=⁡x nghịch biến trên (0; +∞)

nên hàm số y=⁡x đồng biến trên (0; +∞)