Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 54: Xét hình giới hạn đường hyperbol y=2/x và các đường thẳng y = 1; y =4; x = 0

Câu 54:

Xét hình giới hạn đường hyperbol y=2/x và các đường thẳng y = 1; y =4; x = 0. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình đó quanh trục tung.

Lời giải: