Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 54: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) y=(3x-2)ln^2x

Câu 54:

Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Lời giải: