Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 53: Tìm các giới hạn sau: a) limx->0(ln(1+3x)/x)

Câu 53:

Tìm các giới hạn sau:

Lời giải: