Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 53: Nếu z=cos⁡φ-isin⁡φ thì acgumen của z bằng: A. φ+k2π B. -φ+k2π

Câu 53:

Nếu z=cos⁡φ-isin⁡φ thì acgumen của z bằng:

A. φ+k2π   

B. -φ+k2π

C. φ+π+k2π (k ∈Z)   

D. φ+π/2+k2π (k ∈Z)

Lời giải:

Ta có: z=cos⁡φ-i sin⁡φ=cos⁡(-φ)+i sin⁡(-φ) nên z có acgumen là: -φ+k2 π.

Kết luận:

Chọn đáp án B.