Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 52: Nếu acgumen của z bằng (-π/4)+k2π thì: A. Phần ảo của z là số dương và phần thực của z bằng 0.

Câu 52:

Nếu acgumen của z bằng (-π/4)+k2π thì:

A. Phần ảo của z là số dương và phần thực của z bằng 0.

B. Phần ảo của z là số âm và phần thực của z bằng 0.

C. Phần thực của z là số âm và phần ảo của z bằng 0.

D. Phần thực và phần thực của z đều là số âm.

Lời giải:

Nếu acgumen của z bằng (-π/2)+k2 π thì ta có:

Nên z có phần ảo là -r < 0 và phần thực bằng 0.

Kết luận:

Chọn đáp án B.