Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 51: Vẽ đồ thị các hàm số sau: a) $y=(\sqrt{2})^{x}$

Câu 51:

Vẽ đồ thị các hàm số sau:

Lời giải:

a) Hàm số y= có hệ số a=√2 > 1 => hàm số đồng biến trên R.

Với x = 0 => y = 1

Với x = 1 => y = √2

b) Hàm số y= có a=2/3 < 1 nên hàm số nghịch biến trên (0; +∞)

Nếu x = 1 => y = 0

x=2/3 => y = 1