Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 51: Acgumen của -1+i bằng: A. 3π/4+k2π (k∈Z)

Câu 51:

Acgumen của -1+i bằng:

Lời giải:

Nên z có acgumen của z là:

Kết luận:

Chọn đáp án A.