Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 50: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên R: a) y=(π/3)^x

Câu 50:

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên R.

Lời giải: