Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 50: Tính các tính phân sau: a) ∫(x^2)sin2xdx

Câu 50:

Tính các tính phân sau

Lời giải: