Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 50: Mô đun của -2iz bằng: A. -2|z| B. √2z C. 2|z| D. 2

Câu 50:

Mô đun của -2iz bằng:

A. -2|z|   

B. √2z   

C. 2|z|   

D. 2

Lời giải:

Mô đun của z’ = -2iz là |z’| = 2.|z|.

Kết luận:

Chọn đáp án C.