Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 50: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau: a) y=(x+1)/(x-1); b) y=(2x+1)/(1-3x)

Câu 50:

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

Lời giải:

a) TXĐ: D = R \ {1}

Suy ra, hàm số luôn nghịch biến trên (-∞;1) và (1;+∞)

Hàm số không có cực trị

Lại có:

Vậy đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng.

Do đó đồ thị hàm số nhận đường thẳng y= 1 làm tiệm cận ngang.

Bảng biến thiên

Đồ thị giao với Ox là A(-1; 0)

Đồ thị giao với Oy là B(0; -1)

Đồ thị nhận I(1; 1) làm tâm đối xứng.

Hàm số luông đồng biến trên (-∞;1/3) và (1/3; +∞)

Hàm số không có cực trị.

Vậy đường thẳng y=-2/3 là tiệm cận ngang

Vậy đường thẳng x=1/3 là tiệm cận đứng.

Bảng biến thiên

Đồ thị

+ Giao với Ox là A(-1/2;0)

+ Giao với Oy là B(0; 1)

Đồ thị nhận I(1/3; -2/3) làm tâm đối xứng.