Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x)=\frac{1}{\sqrt{-x^{2}+x+6}}$ trên [0;1]

Câu 5:

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Lời giải: