Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Tìm các giá trị của tham số a để hàm số f(x)=1/3 x^3+ax^2+4x+3 đồng biến trên R

Câu 5:

Tìm các giá trị của tham số a để hàm số f(x) = 1/3 ++4x+3 đồng biến trên R.

Lời giải:

Tập xác định: D =R.

Đạo hàm: f’ = + 2ax + 4 có

Để hàm số đã cho đồng biến trên R khi và chỉ khi

Kết luận:

Vậy để hàm số đã cho đồng biến trên R khi và chỉ khi -2 ≤ a ≤ 2

Chú ý:

Để tam thức bậc hai f(x)= + bx + c ≤ 0; ∀ x khi và chỉ khi: