Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Dùng phương pháp đổi biến số, tìm nguyên hàm của các hàm số sau: a) $f(x)=\frac{9 x^{2}}{\sqrt{1-x^{3}}}$

Câu 5:

Dùng phương pháp đổi biến số, tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Lời giải: