Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Cho $z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2} i$. Hãy tính 1/z;

Câu 5:

Lời giải: