Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 49: Môđun của 1 – 2i bằng: A.3 B. √5 C. 2 D. 1

Câu 49:

Môđun của 1 – 2i bằng:

A. 3   

B. √5   

C. 2   

D. 1

Lời giải:

Mô đun của z = 1 – 2i là |z| = √(1+4)=√5.

Kết luận:

Chọn đáp án B.