Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 48: Tập hợp các nghiệm của phương trình: z=z/(z+i) là: A. {0; 1-i} B. {0}

Câu 48:

Tập hợp các nghiệm của phương trình là:

A. {0; 1-i}

B. {0}

C. {1-i}

D. {0; 1}

Lời giải:

<=> z(z+i)=z <=> z(z+i-1)=0

<=> z = 0 và z = 1 – i.

Kết luận:

Chọn đáp án A.