Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 47: Số 1/(1+i) bằng: A. 1+i B. (1-i)/2 C. 1-i D. i

Câu 47:

A. 1+i   

B. (1-i)/2   

C. 1-i   

D. i

Lời giải:

Kết luận:

Chọn đáp án B.