Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 46: Số z-z− là: A.Số thực B. Số ảo C. 0 D. 2i

Câu 46:

Số z-z− là:

A. Số thực  

B. Số ảo   

C. 0   

D. 2i

Lời giải:

Giả sử z=a+bi=>z−=a-bi nên z - z− = 2bi.

Kết luận:

Chọn đáp án B.