Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 46: Cho biết : ∫f(x)dx=-1

Câu 46:

Cho biết :

Hãy tìm:

Lời giải:

Áp dụng tính chất cở bản của nguyên hàm ta có: