Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 46: Cho biết chu kì bán hủy của chất phóng xạ Plutanium Pu239 là 24360 năm (tức là một lượng Pu239 sau 24360 năm phân hủy chỉ còn lại một nửa)

Câu 46:

Cho biết chu kì bán hủy của chất phóng xạ Plutanium là 24360 năm (tức là một lượng sau 24360 năm phân hủy chỉ còn lại một nửa). sự phân hủy được tính theo công thức S=A., trong đó, A là lượng chất phóng xạ ban đầu, t là tỉ lệ phân hủy hàng năm (r < 0), t là thời gian phân hủy, s là lượng còn lại phân hủy sau thời gian phân hủy t. Hỏi sau 10 gam sau bao nhiêu năm sẽ phân hủy còn lại 1 gam.

Lời giải:

Tính tỉ lệ phân hủy hàng năm:

Ta có:

Gọi là thời gian mà 10gam phân hủy còn 1 gam ta có: