Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 45: Xác định số b dương để tích phân có giá trị lớn nhất: ∫(x-x^2)dx

Câu 45:

Xác định số b dương để tích phân có giá trị lớn nhất:

Lời giải:

Từ bảng biến thiên ta thấy y lớn nhất bằng 1/6 khi x = 1

Vậy để tích phân I có giá trị lớn nhất khi b = 1.