Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 45: Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn theo công thức S=A.e^(tr), trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầ r là tỉ lệ tăng trưởng (r>0)

Câu 45:

Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn theo công thức S=A., trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng (r > 0), t là thời gian tăng trưởng. biết số lượng vi khuẩn ban đầu là 100 con và sau 5 giờ có 300 con. Hỏi sau 10 giờ có bao nhiêu của vi khuẩn. Sau bao lâu số lượng vi khuẩn ban đầu sẽ tăng gấp đôi.

Lời giải:

Sau 5 giờ, từ công thức S=A. ta có 300 = 100. => 3=

Sau 10 giờ số lượng vi khuẩn là

=> S=100.=100.(=100.=100.9=900 (con)

Để số lượng vi khuẩn tăng lên gấp đôi thì:

=> t ≈ 3,15 h =3 giờ 9 phút.