Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 45: Số z+z− là: A.Số thực B. Số ảo C. 0 D. 2

Câu 45:

Số z+z− là:

A. Số thực   

B. Số ảo   

C. 0   

D. 2

Lời giải:

Giả sử z=a+bi=>z−=a-bi nên z + z− = 2a.

Kết luận:

Chọn đáp án A.