Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 45: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = x^3 - 3x^2 + 1. b) Tùy theo các giá trị của m hãy biện luận số nghiệm

Câu 45:

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y=-+1

b) Tùy theo các giá trị của m hãy biện luận số nghiệm của Phương trình -+m+2=0

Lời giải:

a) TXĐ: R

y'=-6x=3x(x-2)=0

y'> 0 trên khoảng (-∞;0)∪(2; +∞)

y' < 0 trên khoảng (0; 2)

=y(2)=-3;=y(0)=1

y''=6x-6=6(x-1)=0 <=> x = 1

Bảng xét dấu y’’

Hàm số lồi trên khoảng (-∞;1)

Hàm số lõm trên khoảng (1; +∞)

Hàm số có 1 điêm uốn u(1; -1)

•Bảng biến thiên.

• Đồ thị

Giao với Oy (0; 1)

b) -+m+2=0 ⇔ -+1=-1-m (2)

Số nghiệm của Phương trình (2) là số giao điểm của đồ thị y=-+1 với đường thẳng y = -1 – m.

Dựa vào đồ thị ở câu a) ta có:

- Nếu -1-m > 1<=> m < -2 phương trình (2) có 1 nghiệm.

- Nếu -1-m=1 <=> m = -2: Phương trình (2) có 2 nghiệm.

- Nếu -3 < -1-m < 1 <=> -2 < m < 2: Phương trình (2) có 3 nghiệm

- Nếu -1-m < -3 <=> m > 2: Phương trình (2) có 1 nghiệm

Kết luận:

-2 < m < 2. Phương trình (2) có 3 nghiệm